en bedre fremtid for teenagemødre i kenya

Projektstiller

FIC (Forum For International Coorporation)

Tema

Teenagemødre og gravide teenagere fra Kenyas slumkvarterer skal hjælpes til en bedre fremtid for sig selv og deres familie. De bliver klargjort til arbejdsmarkedet og til at være mor via træning, støtte og vejledning. 

Hvor

Kenya

Resume

1 ud af 5 teenagepiger i Kenya er gravide eller har født. Konsekvenserne er mange og uden hjælp forværres pigernes fremtid. De risikerer bl.a. at være nødsaget til at stoppe deres skolegang, at blive gift ind i tvangsægteskaber eller at blive smidt på gaden af familien. For at skabe en bedre fremtid for disse piger har de brug for hjælp og vejledning. Projektet vil uddanne og hjælpe 1000 teenagemødre eller gravide teenagepiger i alderen 14-19 år. De vil bl.a. blive trænet i IT, iværksætteri og seksual- og sundhedsundervisning. Målet er at gøre dem arbejdsmarkedsparate og sikre deres fremtidsmuligheder som mødre.

Baggrund 

 

Procentsatsen for teenagepiger i Kenya der enten er gravide eller har født er meget høj og tallet har konsistent ligget på omkring de 20 procent de sidste to årtier. I 2019 blev der registreret ca. 380 tusind teenagegraviditeter i Kenya. Til sammenligning har tallet været støt faldende i Danmark og de seneste tal fra Danmarks Statistik er historisk lave hvor kun 409 danske teenagepiger blev mødre i 2018. Andelen af nybagte mødre under 25 i Danmark lå desuden på 9 procent i 2019.

 

Konsekvenserne ved at blive gravid som teenager i Kenya er mange. 

 

Sociale og økonomiske konsekvenser: Sociale konsekvenser for ugifte gravide piger kan omfatte stigma, afvisning eller vold fra partnere, forældre og jævnaldrende. Uden hjælp risikerer pigerne at stoppe deres skolegang og ikke vende tilbage til skolen, og samtidigt at ødelægge deres fremtidige jobmuligheder og økonomiske fundament, hvilket fx gør dem afhængige af at indgå i tidlige ægteskaber. Teenagemødre og gravide teenagepiger bliver også ofte tvunget ind i ægteskaber af deres familier. Desværre fremgår det også ud af statistikken, at gravide teenagepiger oftere oplever vold i et ægteskab eller et partnerskab. 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser: Unge kvinder som bliver gravide benytter sig mindre af sundhedsvæsenet end ældre kvinder fordi de er bange for fordømmelse og for at blive set ned på. Det gør dem mere sårbare overfor sundhedsmæssige problemer og mange får foretaget usikre aborter. Globalt set er graviditeter og fødsler, ifølge WHO, den hyppigste dødsårsag blandt teenagepiger i alderen 15-19. Hele 99 procent af disse dødsfald finder sted i lav- og mellemindkomstlande. De sociale og økonomiske konsekvenser for gravide teenagepiger leder også tit til psykiske problemer.

Det forholder sig desværre oftest sådan, at teenagemødre og gravide teenagere i Kenya forsømmes og overlades til at klare deres udfordringer alene, da Kenya kæmper med mange andre udfordringer. De fleste interventioner er ikke bæredygtige, og bestræbelserne på at skubbe til gennemførelse af politikker er fragmenterede og mangler samhørighed. Kenyas regering har lanceret progressive politikker såsom ungdoms- seksuel- og reproduktiv sundhedspolitik og ungdomsvenlige sociale ydelser. Derudover, findes en politik omkring returnering til skolegang, der støtter en tilbagevenden til skolen for gravide teenagepiger og teenagemødre, men disse er ikke færdigimplementeret eller benyttes ikke i praksis. 

Teenagegraviditeter sker oftere i marginaliserede samfund med høj fattigdom. I disse samfund er der ringere muligheder for at komme til lægen og køb af hygiejnebind og præventionsmidler bliver nedprioriteret, da der først og fremmest skal mad på bordet og tag over hovedet. Piger der lever i fattige samfund, har desuden en højere risiko for at blive udsat for voldtægt og seksuel udnyttelse, og fattigdom tvinger mange unge piger ud i situationer hvor de har sex til gengæld for penge og mad. De mest marginaliserede samfund finder man i Kenyas slumkvarterer. Her bor ca. 10 millioner mennesker og alene i Nairobi bor ca. 2,5 millioner mennesker i slumkvarterer. Under Covid-19 pandemien hvor Kenya har haft stramme restriktioner og lock-down er teenagegraviditeterne i landet steget voldsomt, især i slumkvartererne. I første halvdel af 2020 var antallet af rapporterede teenagegraviditeter 151.433.

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

Projektet vil skabe bedre muligheder og levevilkår for teenagemødre og gravide teenagere i slumkvarterer. To i Nairobi, Kibera og Mukuru og i Machakos og Kiambu County. Kibera anses for at være det største slumkvarter i hele Afrika med en befolkning op mod en million og Mukuru huser ca. 500 tusind indbyggere. Machakos og Kiambu ligger sydøst og nord for Nairobi og huser mange fattige kvarterer og bydele, såsom Kiandutu Slums. Begrænsede uddannelsesmuligheder, høj arbejdsløshed og høj kriminalitet er karakteriserende for områderne, og har meget høje tal for vold og seksuelle krænkelser mod kvinder og piger.  

Uddannelse er en vigtig vej til socioøkonomiske muligheder. FIC vil sammen med vores kenyanske partner, NairoBits, uddanne og hjælpe 1000 teenagemødre eller gravide teenagere i alderen 14-19 år fra de forskellige slumkvarterer, 400 fra Kibera og Mukuru, 300 fra Machakos og 300 fra Kiambu, som ikke har adgang til videregående uddannelse pga. deres økonomiske status. Projektet vil fokusere på at opbygge disse unge kvinders færdigheder og forberede dem til at kunne indgå på arbejdsmarkedet og dermed øge deres fremtidsmuligheder og levevilkår. De skal ikke blot have en skoleuddannelse, men hjælpes videre til en uddannelse som giver mulighed for arbejde – samtidig med at de kan være mor. Ydermere vil vi indirekte nå 3000-5000 andre unge med information om deres rettigheder via et nyt IT-program, som kan anvendes i selv gamle smartphones.

 

Projektet vil bygge på en kombination af aktiviteter som omfatter 

1) Uddannelse, kompetenceopbygning og støtte

2) En systemisk ændring af forholdene via samarbejde med myndigheder og beslutningstagere


Projektet vil inddele teenagemødrene i to undermålgrupper og to delmål

1) Teenagemødre eller gravide i alderen 14-16:  Målet for denne målgruppe er at hjælpe dem tilbage i skole gemmen: 

1.1 Fortalervirksomhed for at sikre, at returnering til skolepolitikken opretholdes

1.2 Samarbejde med ledelse og bestyrelser på skoler

1.3 Identificering af alternative skoler, der har sikre rum til læring

1.4 Støtte pigerne i at vende tilbage til skole ved at dække nogle af deres omkostninger, fx uniformer og transport. 

1.5 Opbygge deres selvtillid og forberede dem på at vende tilbage til skolen, ved at tilbyde dem intensiv ”life-skills” træning og grundlæggende computeruddannelse hos NairoBits.

2) Teenagemødre eller gravide i alderen 17-19:  Disse piger er ofte ikke villige til at vende tilbage til skolen. Målet her, er at styrke deres færdigheder, så de kan få job eller starte deres egen lille business i den formelle eller uformelle sektor. IT-sektoren i Kenya er voksende og byder på mange beskæftigelsesmuligheder hvis man kan begå sig digitalt. IT-jobs er mere fleksible og giver bedre muligheder for at nybagte mødre samtidigt kan varetage deres morrolle. Træningen vil primært fokusere på muligheder indenfor IT-sektoren. Pigerne vil gennemgå skræddersyet træning i digitale færdigheder, iværksætteri og ledelse. Digitale færdigheder dækker over generel computertræning, kodning, digitalt design og online jobtræning (adgang hertil). De vil også lære at udføre mikroopgaver fra en smartphone samt hvordan de kan blive betalt digitalt, fx gennem Kenyanske MobilePay system, M-Pesa. De vil derudover få træning i færdigheder relateret til at kunne lave velovervejede bedømmelser og foretage korrekte valg gennem brugen af GRASP (Gratitude, Alturism Resilience, Social Responsibility and Persevering). De vil også gennemgå iværksætter- og økonomistyringsfærdigheder og støttes til at etablere mikrovirksomheder.

 

Begge målgrupper vil modtage uddannelse i samt lære om deres seksuelle og reproduktive rettigheder, fortalervirksomhed og hvordan man får adgang til psykisk hjælp. Dette vil hjælpe teenagemødre og gravide med at udøve kontrol over deres egen seksualitet og forstå retten til ligestilling. 

Børnepasning og skole kan være vanskeligt, vi vil derfor tilpasse træningen til at passe til teenagemødrenes skema, opfordre dem til at medbringe deres børn eller hjælpe dem med pasningsmuligheder under undervisningen. 

 

For at opnå delmål 2 vil vi bruge fortalervirksomhed og dataindsamling samt analyse. 

1. Fortalervirksomhed

Kenya har vedtaget politikker for at tackle unges reproduktive sundhedsrettigheder, men implementering og praksis er stadig en udfordring. Vi vil bruge NairoBits’ IAccess-hjemmeside som en hub for vidensdeling og samling af viden, der dokumenterer og formidler informationen om reproduktive sundhedsrettigheder og sikre at unge bliver hørt og får kendskab til politikkerne. Fortalervirksomheden vil dække disse områder;

  • Adgang til reproduktiv sundhedsinformation samt tjenester og servicer 

  • ”Vend tilbage til skole”-politikken skal implementeres i praksis 

  • Uddannelse og empowerment af unge champions

  • Uddannelse og formidling af politikker

  • Omfattende sexundervisning for unge

  • Stimulere partnerskaber og tilskynde gennemførelse af politikker.

 

2. Dataindsamling og analyse 

Data på teenagegraviditeter i Kenya er mangelfuld. Mangel på nøjagtigt og brugbart data er en barriere for implementering af interventioner/politikker. NairoBits vil forbedre deres eksisterende it-platform/hjemmeside så den kan crowdsource og lagre data fra projektet. Data skal kunne lagres, tilgås og deles uden internet eller smartphoneadgang. Et monitorering- og evalueringsværktøj vil også blive integreret i hjemmesiden for at spore projekter og interventioners politiske ydeevne, implementering og virkning. Derved vil vi sikre nøjagtig og brugbar viden for fremtidigt arbejde. 

OPERATIOn DAGSVÆRKS Projektkrav                 

Uddannelse

SDG 4 fremhæver inkluderende og retfærdig uddannelse, grundlæggende såvel som erhvervsuddannelse, samt fremme af livslang læring som en vej til et bæredygtig liv. FIC & NairoBits lever efter disse principper. At få adgang til uddannelse kan styrke et liv. Projektet dækker uddannelse på 2 niveauer, grunduddannelse (grundskole og gymnasium) og opbygning af færdigheder for at forberede teenagemødrene på overgangen til job. Det er kun gennem adgang til uddannelse, at disse teenagemødre kan konkurrere på lige fod med deres jævnaldrende og samtidigt støtte deres familier samt havde en positiv indvirkning på deres lokalsamfund. Gennem uddannelse vil vi hjælpe teenagemødre til en bedre fremtid og afskaffe nogle af de muligheder de normalt ser som de eneste, såsom ufrivilligt ægteskab. 

 

Lokal forankring
Projektet er udarbejdet af NairoBits med input fra FIC for at sikre det størst mulige ejerskab og forudsætninger for projektet. NairoBits er en lokal registreret organisation i Kenya og ledet af en lokal bestyrelse og ledelse. NairoBits vil lede projektimplementeringen samt samarbejde med lokale partnere fra forskellige sektorer og områder, fx lokale myndigheder og andre civilsamfundsorganisationer. Derudover vil FIC East Africa stå for yderligere lokal forankring ved at hjælpe fortalervirksomhedsområdet. 

 

Fortalervirksomhed

Fortaler virksomhed vil være en vigtig del af projektet i både Danmark og Kenya. For at sikre, at vi skaber vedvarende forandring og indflydelse, er det nødvendigt at tackle de systemiske udfordringer. Projektets fortalervirksomhed har til mål, øge at fokus på ”Vend tilbage til skole”-politikken og unges reproduktive sundhedspolitik, samt samle interessenter til samarbejde om teenagegraviditeter. Vores mål er, at politikerne, der allerede er vedtaget, efter projektet er fuldt implementeret og piger og unge kvinder får gavn af virkningen. For at modvirke at fortalerindsatsen, ikke opretholdes over tid, vil vi opbygge et robust system, der kombinerer dataindsamling og sporing af processerne.

Minoriteter og sårbare grupper

Projektet har fokus på en specifik sårbar gruppe som ikke har meget hjælp at hente i samfundet – som ofte bliver forsømt og derfor ender i en fattigdomscyklus. Teenagemødre og gravide står overfor mange risici og barrierer som hindrer deres egen udvikling og mulighed for at sikre sig en god fremtid. Via projektet vil vi støtte og hjælpe teenagemødre og gravide teenagere så de kan sikre deres fremtid.

 

Bæredygtighed 

Projektet vil anvende en flersidig tilgang til bæredygtighed.

 

1) Ved at angribe projektet fra et systemisk mål vil vi sikre, at andre generationer ikke står over for lignende udfordringer. Opsætning af systemer ved hjælp af teknologi vil derudover sikre, at information er tilgængelig i generationer.

 

2) NairoBits vil i forlængelse af projektet opbygge nye partnerskaber og sikre et samarbejder der kan udvide fremtidige partneres kapacitet, så arbejdet udbredes. 

 

Dette arbejde vil fortsætte ud over projektimplementeringsperioden. Det vil også skabe mulighed for nye fora - Arbejde med ”Unge Champions” – unge der har gennemgået projektet og kan advokere overfor andre unge og opbygge unges kapacitet.

 

3) Finansiel bæredygtighed er nøglen, og fokus på økonomisk bemyndigelse vil tjene både modtagerne (teenagemødre og gravide teenagere) og den organisation (nye partnere), der gør det muligt for arbejdet at fortsætte.

Teenagemødre (18-19 år) der her gennemført en uddannelse i økonomisk empowerment og startet en juice bod i Mukuru.

Billede 1.jpg

En teenagemor under en undervisningssession. 

Billed 3.HEIC

Teenagermødre under en informationssession. De fleste af dem er nødsagede til at tage deres babyer med til sessionerne, da de ikke har pasningsmuligheder. 

Billed 2.HEIC

Teenagermødre under en informationssession. De fleste af dem er nødsagede til at tage deres babyer med til sessionerne, da de ikke har pasningsmuligheder.

Billede 4.JPG

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

2.760.000

79%

Uddannelse

Støtte

 2.340.000

250.000

67%

7%

Fortalervirksomhed

100.000

3%

Dataindsamling

70.000

2%

2. lokal drift

250.000

7%

3. Evaluering og Monitorering

230.000

7%

4. Projektudgifter i alt

3.240.000

93%

5. Revision

40.000

1%

6. Adminstration i Danmark

220.000

6%

7. Total

3.500.000

100%