fællesskab og rum til at drømme

for børn og unge i libanon

Projektstiller

GAME

Tema

I Libanon lever mange børn og unge i fattigdom og fortvivlelse. GAME vil uddanne unge rollemodeller, som bruger gadeidrætten til at skabe frirum og fællesskaber, der kan give glæde og tro på fremtiden.

Hvor

Libanon

resume

Mange børn og unge i Libanon lever i fattigdom og oplever store personlige tab, begrænset adgang til uddannelse og sociale aktiviteter. GAME vil uddanne unge syriske flygtninge og libanesere til Playmakere, der lærer, hvordan gadeidræt og streetkultur kan bruges til at skabe positive og trygge fællesskaber og frirum for børn. En del af Playmakerne videreuddannes til Dream Builders, som får en ledende rolle i fortalerarbejde, der skal sikre adgang til trygge, offentlige rum – vi kalder dem Street Sports Hubs, som børn og unge designer i fællesskab og kan bruge til at mødes, være aktive og bygge drømme for fremtiden.

Baggrund 

 

Verden har de seneste par år oplevet, at et historisk højt antal mennesker har været tvunget til at flygte på grund af konflikter, heriblandt Syrien, der har sendt omkring 1,5 millioner flygtninge over grænsen til Libanon. Det lægger et enormt pres på landet, som også kæmper med et svigtende system, korruption og politikere, der er optaget af interne magtkampe. Og nu står Libanon midt i et økonomisk kollaps. Ud af et estimeret befolkningstal på 5,9 millioner mennesker, er antallet af mennesker i nød 3,3 millioner (56%), hvor ca. halvdelen er under 18 år. 

 

En ustabil tilværelse

Mange syriske flygtninge i Libanon mangler rettigheder så de ikke kan bevæge sig frit og ikke har adgang til basale ydelser, beboelse og beskæftigelse. Flertallet af syrerne må slå sig ned i improviserede lejre i Bekaa i øst og i Akkar i nord. Der er også områder i Beirut, hvor andelen af flygtninge er høj. Det gælder bl.a. bydelen Bourj Hammoud. Disse områder er blandt landets mest udsatte. Det estimeres, at 73% af de syriske flygtninge er under fattigdomsgrænsen og mange børn lever med stress og angst, der følger med at blive fordrevet. Samtidig oplever de store personlige tab, begrænset adgang til uddannelse og sociale aktiviteter.

Der mangler generel beskyttelse, trygge mødesteder og positive fællesskaber for børn og unge - såvel libanesere som flygtninge. Desuden bliver fysisk aktivitet ofte nedprioriteret i en krisesituation. Den mangel kan have store mentale konsekvenser og en negativ indvirkning på børn og unges mulighed for at opbygge relationer og netværk. 

 

Den sociale samhørighed er under massivt pres 

For mange er tilværelsen blevet en underlig venteperiode. Uanset om drømmen er at tage til Europa eller vende tilbage til Syrien, så tvinger fattigdom mange til at blive boende i Libanon. De syriske flygtninge mærker i stigende grad, hvordan libanesernes tålmodighed med deres tilstedeværelse er ved at slippe op, og hvordan den økonomiske krise, der har ramt Libanon har skabt et land med massiv fattigdom, højt niveau af desperation og manglende tro på fremtiden. Flygtningekrisen sætter Libanon, der i forvejen er udsat og skrøbeligt, under et enormt pres, og landet er præget af splittelse. 

Manglen på offentlige mødesteder, såsom parker, urbane torve og pladser, er identificeret som en af ​​de væsentligste faktorer, der bidrager til de fortsatte sociale spændinger i Libanon. For offentlige rum er en platform for at kunne udtrykke sig og for interaktion, der giver mulighed for at mennesker med forskellige baggrunde kan mødes. Det er nøglen til at styrke den sociale samhørighed.

Situationen i Libanon understreger behovet for indsatser, der muliggør at børn og unge kan mødes, skabe venskaber og udvikle sig selv og deres fælles fremtid. GAME vil skabe mødesteder, hvor sport og fællesskab giver det frirum, som gør, at børn og unge kan slippe deres bekymringer, få et afbræk fra en hård hverdag og opleve at turde drømme om en bedre fremtid. Unge syriske flygtninge og unge libanesere, skal sammen løfte en rolle som Playmakere. De skal skabe positive forandringer for sig selv og for andre.

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

 

Formål 

Projektet skal skabe positive sociale forandringer for børn og unge, der lever i fattigdom og usikre omgivelser i Libanon, samt styrke samhørigheden mellem unge på flugt og unge fra modtagerlandet. Forandringen drives lokalt af unge frivillige Playmakere, som rustes til at skabe positive og inkluderende fællesskaber gennem gadeidræt og streetkultur.  

Det er et vigtigt aspekt af projektet, at det både er unge syriske flygtninge og unge libanesere, som i fællesskab skal løfte deres rolle som Playmakere. Dette skal være med til at udviske de spændinger og den kløft, der kan være mellem libanesere og syrere. Ved at give de unge frivillige en ledende rolle i at være fortalere for og medskabere af åbne, inkluderende og sikre offentlige rum for sport og kultur, skal projektet støtte unge i at mødes og interagere på tværs af baggrunde, at forstå sig selv og andre, danne deres egne meninger og kræve at blive hørt af politikerne. 

Projektets målsætninger

  • 100 unge Libanesere og syriske flygtninge uddannes til frivillige Playmakere (unge mellem 15 og 25 år, mindst 40% kvinder), som driver ugentlige træninger i gadeidræt og streetkultur for børn og unge i deres område.

  • 40 Playmakere bliver uddannet Dream Builders (unge mellem 18 til 25 år, mindst 40% kvinder), der får en ledende rolle i fortalerarbejde, som skal sikre adgang til trygge, offentlige rum.

  • Der etableres 3 GAME zoner med gadeidræt og streetkultur i områderne Bekaa, Akkar og Bourj Hammoud i Beirut. 

  • Igennem designworkshops med børn og unge omdannes skibscontainere til GAME Street Sport Hubs 

  • 1200 børn deltager i gadeidræt- og kulturaktiviteter i de 3 GAME Zoner i projektperioden

  • 150 medlemmer af lokalsamfundene, inklusiv børn og unge, vil blive involveret i at udvikle og aktivere de offentlige mødesteder/GAME Zonerne. 

 

Hovedaktiviteter

 

Uddannelse

GAME vil uddanne unge syrere og libanesere mellem 16-25 år til at være frivillige Playmakere. Uddannelsen tager udgangspunkt i GAME’s empowerment model, som er det grundlæggende fundament for at kunne styrke Playmakernes mod og handlekraft. De lærer, hvordan de kan bruge forskellige grene af gadeidrætten som streetdance, basket eller fodbold til at forebygge konflikter, fremme ligestilling mellem drenge og piger og skabe et positivt og trygt frirum for børn og unge. 

Gadeidræt har den styrke, at den kan dyrkes på lokale legepladser, i skoler, og byrum. I mange områder i Bekaa, Akkar og Bourj Hammound er der dog meget få trygge, offentlige rum, som børn og unge har adgang til og det gør selv gadeidrætten svær at dyrke. Derfor skal en del af Playmakerne videreuddannes til Dream Builders. 

De unge Dream Builders vil få viden om og kompetencer indenfor fortalerarbejde, community mobilization og civilsamfunds engagement. Tematiske workshops vil blive efterfulgt af en række coaching-sessions med de unge for at udvikle en fortaler strategi, der skal bidrage til at overbevise beslutningstagere og kommunen om at give lov til at omdanne og aktivere det offentlige rum til et mødested for sport og kultur. Det handler om retten til at forsamles, at kunne ytre sig og aktivt deltage i samfundet. 

 

GAME Zoner Bekaa, Akkar og Bourj Hammoud

Dream Builders inviterer de lokale communitymedlemmer med til at skabe nye mødesteder for gadeidræt – og kulturaktiviteter gennem DIY og upcycling workshops (male linjer, sætte basket hoops op, bygge enkle møbler til socialt samvær i nærheden af ​​banen), mens GAME gennemfører mere omfattende renovering, hvor det er nødvendigt. 

Dream Builders vil desuden have en ledende rolle i at udvikle og afholde lokale opstartsevents, hvor repræsentanter fra kommunen, civilsamfundsaktører og medier inviteres med. Det skal skabe opmærksomhed omkring de nye GAME Zoner og informere de lokale – både syrere og libansere – at de har adgang til at bruge det offentlige rum. 

Playmakerne vil organisere events og ugentlige træninger i gadeidræt- og kultur for børn og unge i GAME Zonerne, som hver har en gruppe af frivillige tilknyttet. Playmakerne tilrettelægger aktiviteterne, så sporten bliver brugt på en måde, der fremmer inkluderende fællesskaber og de deltagende børns life skills såsom kreativitet, tillid og selvværd; kompetencer der gør børnene mere modstandsdygtige og mentalt robuste.
 

Design af Street Sport Hubs 

GAME vil omdanne udtjente skibscontainere til GAME Street Sport Hubs. Disse bliver designet sammen med børn og unge så de møder deres specifikke behov. Et eksempel kunne være en container med en klatrevæg på den ene side, påmonterede baskekurve, opbevaring af sportsgear, et WIFI hotspot og et skobibliotek, hvor man kan låne sportssko. GAME Street Sport Hubs placeres i de nye GAME Zoner.

 

Ligestilling

I Libanon bliver pigers muligheder for at udfolde sig i offentlige rum ofte udfordret af traditioner og af familiemedlemmer/lokalsamfundets manglende accept. GAME arbejder for at fremme ligestilling mellem kønnene ved at sikre en høj andel af piger i Playmakerrollen, og ved at uddanne alle frivillige i vigtigheden af inklusion og ligestilling. GAME Zonerne og synlige kvindelige rollemodeller bidrager til at skabe accept af, at piger og kvinder er aktive uden for hjemmet.

OPERATIOn DAGSVÆRKS projektkrav 

 

Uddannelse

Der er brug for handling, hvis vi vil undgå at fratage en hel generation af syriske flygtningebørn og unge vigtige muligheder i livet. GAME’s projekt bruger sporten til at udvikle Life Skills og empowerment. Børn og unge udvikler kompetencer på flere niveauer. Det personlige – ved bl.a. at styrke kropsbevidsthed, selvværd og selvforståelse; Det relationelle - ved at øge forståelsen for, hvordan man indgår i og bidrager til positive fællesskaber, fairplay og tillid; Det samfundsmæssige - ved at øge forståelsen for, hvordan man bidrager aktivt til samfundet. 

 

Fortalervirksomhed

Manglen på offentlige rum i Libanon er stort. Derfor skal projektet uddanne unge syrere og libanesere til at tage en ledende rolle i fortalerarbejde, som skal sikre adgang til åbne, inkluderende og trygge offentlige rum. De unge udvikler en fortaler strategi, der skal bidrage til at overbevise beslutningstagere om at give lov til at omdanne og aktivere det offentlige rum til et mødested for sport og kultur. 

 

Minoriteter og sårbare grupper

Børn og unge i Libanon er mere udsatte end nogensinde. Over halvdelen lever i ekstrem fattigdom. GAME’s medarbejdere og frivillige uddannes til at arbejde med børns rettigheder og beskyttelse, så de kan forebygge episoder med vold, fysisk og psykisk udnyttelse og trafficking. Mange børn og unge er fortvivlede. Fremtiden er usikker for dem og de føler sig uvelkomne i Libanon. Projektet er med til at bygge bro over skel og konflikter, og styrke børn og unges kompetencer og tro på fremtiden.  

Lokal forankring

GAME Libanon har eksisteret siden 2007. De Playmakere, der uddannes igennem projektperioden, vil blive en del af et stærkt eksisterende fællesskab af frivillige i Libanon, som er med til at gøre en forskel. GAME ser igen og igen, hvordan Playmakerne opnår en vigtig stemme i deres lokalsamfund, når de viser at de kan tage lederskab og ansvar. Projektet vil desuden inddrage den lokale partner NAHNOO, der arbejde for at skabe et inkluderende samfund gennem fortalervirksomhed såsom kampagnearbejde og uddannelse af unge i Libanon så de kan spille en aktiv rolle i deres samfund.

 

Bæredygtighed 

Projektet fokuserer på at styrke unges kapacitet til at tage lederskab for at skabe forandringer for dem selv, deres lokalsamfund og samfundet som helhed. Ultimativt bidrager projektet til en styrkelse af unge syrere og libaneseres handlekompetence, life skills og civile engagement, hvilket er en helt afgørende forudsætning for at sikre en bedre fremtid for dem som enkeltindivider og for en bæredygtig udvikling af det libanesiske og syriske samfund.  

Etableringen af fysiske mødesteder, vil bidrage til, at projektet får en langsigtet betydning for den sociale forandring, som GAME kan skabe for børn og unge i Libanon. GAME Street Sport Hubs vil fungere som mødesteder og samlingspunkt, og dermed sikre en stærk lokal forankring og styrkelse af netværket af unge frivillige Playmakere. 

GAME har projekter i Jordan og Somaliland, hvor der er mange flygtninge og internt fordrevne. Erfaringerne fra projektet vil blive båret ind i arbejdet i disse lande, og ansatte i GAME Libanon vil indarbejde læringer i fremtidige aktiviteter for målgruppen i Libanon.

De ødelagte veje i Bekaa-dalens flygtningelejre er et vidnesbyrd på den tomhed, der karakteriserer hverdagen for mange børn og unge. Veje som disse vil GAME omdanne til trygge mødesteder fyldt med gadeidræt og fællesskab. Fotograf: Russel Watkins.

Billede 1_Bekaa dalen.jpg

Gadeidræt er for alle og derfor er ligestilling mellem kønnene en vigtig del af GAME’s måde at arbejde på. Ligestilling i sport kan senere i livet vise sig at være et vigtigt første skridt mod, at pigerne er bredt repræsenteret i det offentlige rum.

Billede 3_pige spiller basket.jpg

Unge syrere og libanesere skal som frivillige Playmakere være igangsættere på at skabe positive og inkluderende fællesskaber på tværs af alder, køn og baggrund. Alt sammen med gadeidrætten som omdrejningspunkt.

Billede 2_børn samles om en basket hoop.

Projektet skal sikre adgang til trygge, offentlige rum – vi kalder dem Street Sports Hubs, som børn og unge designer i fællesskab. Her kan de mødes, være aktive og bygge drømme for fremtiden.

Billede 4_dans.JPG

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

2.670.000

76,3%

Playmakeruddannelse

Design af uddannelse og udvikling af læringsmaterialer

Zonetræninger

Co-design og etablering af Street Sports Hubs

Dream Builders (fortalervirksomhed)

738.000

150.000

432.000

850.000

500.000

21,1%

4,3%

12,3%

24,3%

14,3%

2. lokal drift

145.000

4,1 %

3. Evaluering og Monitorering

400.000

11,4%

4. Projektudgifter i alt

3.215.000

91,9%

5. Revision

40.000

1,1%

6. Adminstration i Danmark

245.000

7%

7. Total

3.500.000

100%