Et liv uden vold

Projektstiller

SOS Børnebyerne

Tema

Mange unge i Laos bliver udsat for vold. Dette projekt vil træne ung-til-ung rådgivere, der kan undervise andre unge i seksualitet, ligestilling og normkritik, så de sammen kan kæmpe for et liv uden vold.

hvor

Laos

Resume 

I Laos er vold ofte en del af unge menneskers liv. 35% af alle piger og drenge oplever vold mindst én gang. Især marginaliserede unge der kommer fra afsidesliggende landsbyer er særligt udsatte.

 

Projektet har til formål at forebygge vold blandt unge i tre distrikter i Laos. Sammen med 13 ungdomsforeninger vil vi sætte ligestilling, normkritik, og seksualitet på dagsordenen på de unges skoler og i lokalsamfundet. Vi vil oplyse om forskellige former for vold, rettigheder og samtykke og derudover give de unge den nødvendige viden og kompetencer, så de kan kæmpe imod skadelige kønsnormer og derigennem forebygge vold.

Baggrund 

 

Vold er et globalt problem, som påvirker millioner af mennesker verden over. Volden findes i alle kulturer og kan komme til udtryk på forskellige måder; lige fra psykologisk, økonomisk og digital vold, til fysisk og seksuel vold. Det er særligt problematisk at vold ofte bliver retfærdiggjort. Manglende ligestilling, diskrimination, sexisme og negative kønsnormer er med til at retfærdiggøre volden og medvirker til, at volden får lov at fortsætte. I Laos viser en undersøgelse støttet af UNICEF, at 35% af alle unge har været udsat for vold mindst én gang inden de fyldte 18 år.

 

Laos ligger i Sydøstasien og er et land som udover at kæmpe med fattigdom er præget af en stor etnisk diversitet og ulighed i befolkningen. Der er 240 forskellige etniske grupper med hver deres sprog og kulturelle praksisser, og de udgør lige under halvdelen af de 7,1 millioner indbyggere, der er i Laos. Mange af de etniske grupper bor i afsidesliggende landsbyer uden adgang til infrastruktur, uddannelses- og jobmuligheder eller oplysning omkring rettigheder og familieplanlægning. Store søskendeflokke, fattigdom og marginalisering er nogle af de udfordringer, de unge kæmper med i de tre afsidesliggende bjergdistrikter, hvor projektet skal gennemføres. 

 

Hver 3. pige i Laos oplever fysisk, psykisk eller seksuel vold. Og én ud af otte drenge bliver udsat for seksuelt misbrug inden han er fyldt 18. Pigerne er i risiko for at ende i sexindustrien, da de ofte må hjælpe deres familie med at tjene penge. Laos er derudover også det land i Sydøstasien med det højeste antal teenageægteskaber og teenagegraviditeter. Og 43% af unge piger i landdistrikterne bliver gift, inden de er 18 år, selvom det er forbudt. Dette er med til at forstærker pigernes position som særligt udsatte og fører ofte til, at de afbryder deres skolegang og marginaliseres yderligere. Der findes ingen specifikke data for LGBTQIA personer som er udsat for vold. Men vi ved, at alle faktorer der er med til at marginaliserer unge, forstærker risikoen for at opleve vold. Det er derfor altafgørende at sikre de unges rettigheder og styrke dem i at bekæmpe negative kønsnormer og traditionelle praksisser, som er med til at retfærdiggøre volden.

 

De unge der oplever vold skal ikke kun leve med traumet fra voldsepisoden. Stigmatisering og skam bliver nemlig ofte en del af oplevelsen. Normer og holdninger i samfundet betyder, at man pålægger den der er udsat for vold en stor del af skylden og volden retfærdiggøres. Derfor 

er der meget få, der anmelder vold. Der findes med al sandsynlighed et stort mørketal af uanmeldte sager om vold, voldtægt og sex trafficking. Selvom der i Laos findes lovgivning som skal beskytte de unge mod vold, misbrug og trafficking, mangler myndighederne og de ansvarlige instanser den nødvendige viden og kompetencer til at tage imod anmeldelser, behandle de unge på sundhedsklinikker eller beskytte de unge med forebyggende indsatser. Det er derfor vigtigt at arbejde på alle niveauer, så holdninger, normer, praksisser og lovgivning kan støtte de unge til at leve et liv uden vold.

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

Projektets formål:

At bidrage til forebyggelse af vold mod unge i Laos ved at øge unges viden og kompetencer, så de sammen kan udfordre de negative kønsnormer og bekæmpe den ulighed, som fører til vold og brud på deres rettigheder. Derudover vil projektet etablere et netværk af lokale myndigheder, der kan forebygge og sikre, at de unge bliver beskyttet og hjulpet, hvis de oplever at blive udsat for vold.

 

Målgruppe:

Den primære målgruppe er 7.350 unge i tre distrikter, der ligger i provinsen Luang Prabang i det nordlige Laos. Af de unge er 6.700 af dem fra 13 skoler og 650 kommer fra lokalområdet. Alle de unge kommer fra bjerglandsbyer i de tre fattige distrikter, hvor de fleste familier har en lav socio-økonomisk status. Udover stereotype og traditionelle kønsroller spiller de unges etniske oprindelse en kæmpe rolle i yderligere marginalisering og øger risikoen for, at de udsættes for vold.

Den sekundære målgruppe er landsbyledere, lærere, børnebeskyttelseskomitéer, sundhedsmyndigheder, politi og ungdomsforeningerne på nationalt plan.

Strategi:

Projektet vil benytte sig af en rettighedsbaseret tilgang for at sikre, at unge i Laos kender deres rettigheder, og at de gennem oplysning om ligestilling, mangfoldig seksualitet og kønsidentitet kan bryde med de sociale normer, der gør vold til så udbredt et problem.

Uddannelse og oplysning er det bedste værktøj i kampen for ligestilling og forebyggelse af vold. Projektet vil derfor benytte sig af en trestrenget strategi, som vil opbygge kompetencer, øge bevidstheden og understøtte fortalervirksomhed. Vi vil samarbejde med de eksisterende ungdomsforeninger på skolerne og opbygge kompetencerne hos de unge ved at træne dem som ung-til-ung rådgivere. På den måde kan de uddanne andre unge i rettigheder, seksuel sundhed og forebyggelse af vold. Med den nødvendige viden og kompetence vil de blive i stand til blandt andet at udvikle oplysningskampagner, der kan informere andre unge og sammen kæmpe imod den ulighed og diskrimination, som de traditionelle kønsnormer medfører.

Projektet vil også samarbejde med politi og sundhedsmyndigheder i distrikterne for at oplyse og informere om de skadelige virkninger af vold, samt styrke deres samarbejde og indsats, når unge er udsat for vold. Meget få unge anmelder vold begået imod dem og kun 5,2% af de unge piger ved, hvor de kan anmelde det. Mange undlader også at gøre det, fordi de bliver stigmatiseret. De unge skal derfor have støtte til at turde anmelde, når de bliver udsat for vold. Ligeledes skal de lokale myndigheder være i stand til at håndtere sagerne uden at diskriminere eller stigmatisere de unge, men i stedet møde dem med respekt og forståelse.

 

Hovedaktiviteter:

1) Opbygge kompetencer:

  • Engagere og træne medlemmer af ungdomsforeningerne på 13 lokale skoler (5.-12. Klasse) som ung-til-ung rådgivere inden for a) rettigheder, b) SRSR (seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder) samt c) forebyggelse af vold. Projektet vil bruge en ‘Training of Trainers’-metode, der sikrer, at de unge vil kunne undervise andre unge.

  • Opbygge viden og kompetencer hos lokale sundhedsmyndigheder, politi og andre relevante instanser, for at sikre unges adgang til behandling relateret til seksualitet/køn og anmeldelse af sager om vold uden at blive diskrimineret eller stigmatiseret.

 

2) Øge bevidstheden:

  • Øge unges viden omkring rettigheder, SRHR og vold gennem oplysningskampagner og andre aktiviteter, som ung-til-ung rådgiverne selv udvikler, til udbredelse på skolerne og i lokalsamfundet.

  • Oplyse og informere om ligestilling, SRSR og vold til relevante myndigheder og instanser med ansvar for at forebygge og beskytte unge mod vold.

  • Engagere især unge drenge og mænd som forandringsagenter i kampen for ligestilling og for at sikre en generel holdningsændring og nul-tolerance over for brugen af vold.

 

3) Understøtte fortalervirksomhed:

  • Advokere for at få inkorporeret forebyggelse af vold og SRHR som tematisk fokus i alle nationale ungdomsforeninger i hele Laos

  • Advokere for, at der bliver oprettet lokale netværk, hvor landsbyledere, politi, sundhedsmyndighederne og børnebeskyttelseskomitéer kan samarbejde for at håndtere sager, hvor unge bliver udsat for vold.

 

Samarbejdspartnere:

Gennem denne tredelte strategi vil vores lokale partnere; ungdomsforeningerne, Gender Development Association (GDA) og SOS Børnebyerne Laos, arbejde tæt sammen med de unge og lokale myndigheder for at sikre et langvarigt resultat. For at opnå ligestilling og retten til et liv uden vold, er det nødvendigt med en holistisk tilgang, der ser på alle de faktorer, der gør vold til en accepteret del af livet i Laos. Den mest effektive måde at skabe forandring og bryde med traditionerne omkring køn, seksualitet og accepten af vold er, ved at inddrage alle som en del af løsningen. Det betyder derfor, at projektet vil sikre kønsbalance i alle aktiviteter samt sikre, at alle relevante myndigheder er repræsenteret. For kun ved at inkludere alle, kan vi skubbe til de gængse forestillinger om kønsnormer og bekæmpe vold.

OPERATIOn DAGSVÆRKS Projektkrav

 

Uddannelse

Målet er at styrke de unges viden gennem faktuel og alderssvarende undervisning omkring menneskerettigheder, SRSR (seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder) samt vold. Projektet gennemføres på 13 lokale skoler, hvor unge fra ungdomsforeninger vil blive undervist i de tre emner og få opbygget deres kompetencer, så de kan fungere som ung-til-ung rådgivere. Dermed bliver de i stand til at undervise andre unge, både på deres skoler og i deres lokalsamfund. Herudover vil lokale myndigheder blive undervist, så de kan beskytte og støtte de unge i adgangen til sundhedsydelser, retsmæssig og psykosocial hjælp i tilfælde af vold.

 

Lokal forankring 

Vores lokale partnere; SOS Børnebyerne Laos og GDA kan med deres viden om lokalsamfundet, målgruppen og tematikkerne, samt deres nuværende samarbejde med de lokale myndigheder være med til at sikre forankring af projektet i de lokale strukturer. Projektet bliver forankret på skolerne og hos myndighederne i de tre provinser, hvor udviklingen kan fortsætte også efter projektets afslutning. Med de redskaber de unge får gennem projektet, vil de kunne fortsætte kampen for ligestilling resten af livet og give det videre til næste generation.

 

Fortalervirksomhed

Ved at mobilisere og bevidstgøre de unge omkring deres rettigheder, SRSR og forebyggelse af vold, styrkes de til at advokere for retten til ligestilling og et liv uden vold. De unge i ungdomsforeningerne og lokalsamfundene får én samlet stemme, som kan gøre dem i stand til at søge den rette hjælp og kræve handling fra de ansvarlige, såsom de lokale myndigheder. De unge vil gennem mobilisering få et forum til at drive fortalervirksomhed, hvori de kan søge indflydelse på beslutninger, som påvirker deres egne liv; både nu og i fremtiden. Projektet vil derudover gennem uddannelse af myndighedspersoner drive fortalervirksomhed for at sikre adgang til ydelser og hjælp til de unge.

 

Minoriteter og sårbare grupper

Projektet er funderet på tanken om mangfoldighed, normkritik og ligestilling, derfor er den primære målgruppe unge, som er særligt udsatte for at opleve vold, pga. etnicitet, socioøkonomisk position, lave uddannelsesniveau eller status som LGBT+. Derudover spiller køn også en altafgørende rolle - drenge er særligt udsatte over for seksuelt misbrug, mens piger er i størst risiko for at opleve tidlige ægteskaber, sex trafficking og vold i parforholdet. 

 

Bæredygtighed

Ved at træne de unge i at stå sammen om at kræve deres rettigheder vil projektet sikre, at de forbliver kritisk tænkende individer, der kan sætte ligestilling på dagsorden og forebygge vold fremadrettet.  De unge vil blive uddannet i at videregive og formidle deres viden og erfaringer til andre unge. De vil fra starten af projektet blive trænet i at udvikle, planlægge og udføre aktiviteterne selv. Dermed får de unge et stort medansvar for hele projektets succes, og det skaber et stærkt ejerskab i forhold til både udførelse og resultater. Gennem denne learning-by-doing tilgang vil projektet udvikle elevernes evner i mobilisering og kampagneafvikling, mens projektet vil lære de unge at stille spørgsmål og søge indflydelse, udfordre eksisterende strukturer og normer samtidig med, at de lærer at arbejde sammen for at skabe forandring.

I de smukke bjerge i det nordlige Laos bor nogle af landets mest udsatte. Fattigdom samt mangel på uddannelse og basale rettigheder præger livet for mange i de små landsbyer. Desværre er det også et sted hvor mange unge bliver udsat for vold.

1. Bjergomr├еde i Luang Prabang, Laos.JP

Her er en ung dreng som bor i en af de små bjerglandsbyer. Han har ni søskende og hans familie har ikke mange penge eller ressourcer. Han er et eksempel på en af de unge som projektet vil oplyse, styrke og mobilisere fra lokalsamfundet.

3. Dreng fra bjerglandsby.JPG

35% af alle unge i Laos oplever vold på egen krop inden de fylder 18 år. Drenge bliver oftere udsat for seksuelle overgreb, mens mange piger bliver gift og får børn som teenagere eller ender i sexindustrien, for at hjælpe familien økonomisk.

2. F├╕dder.JPG

Denne pige repræsenterer de unge, som projektet vil engagere og uddanne som ung-til-ung rådgivere. De unge, som selv kommer fra de små bjerglandsbyer ved, hvilke problematikker unge kæmper med dér og sammen kan finde de bedste løsninger.

4. Pige fra lokalomr├еdet.JPG

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

2.371.000

68%

Kapacitetsopbygning af Youth Union samt andre partnere

Informations og oplysnings kampagner

Fortalervirksomhed

830.500

830.500

710.000

35%

35%

35%

2. lokal drift

681.000

19%

3. Evaluering og Monitorering

194.000

6%

4. Projektudgifter i alt

3.246.000

93%

5. Revision

25.000

1%

6. Adminstration i Danmark

229.000

7%

7. Total

3.500.000

100%